ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Έργα » Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου » Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης »
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
  ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων. Κύριο αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των σημερινών διαδικασιών του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Π.Δ.Θ.), μέσω της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και

Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
Διάρκεια: 26 Μήνες
Προϋπολογισμός: 270.000,00 €
Ανάδοχος: OTS


Κύριο αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των σημερινών διαδικασιών του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Π.Δ.Θ.), μέσω της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της αντικατάστασης των υφισταμένων μηχανογραφικών εφαρμογών του.

Πρωτεύων στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση της απαραίτητης οργανωτικής και τεχνολογικής υποδομής για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, υπό τη μορφή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εγκαταστάθηκε στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Θ.

Το έργο έχει σαν τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Τ.Π.Δ.Θ.

Οι λειτουργικοί στόχοι του Πληροφοριακού Συστήματος είναι:

• Η υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης, μέσω της παροχής αξιόπιστων οικονομικών, δημογραφικών, στατιστικών, κτλ., δεδομένων, 
• Η υποστήριξη της αποδοτικότερης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του Τ.Π.Δ.Θ., με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των κεφαλαίων του,
• Η αναβάθμιση της ποιότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης των μελών του  Τ.Π.Δ.Θ.
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι:
• Η εκτεταμένη και επιτυχής αυτοματοποίηση των λειτουργιών σε επίπεδο επιμέρους εφαρμογών, καθώς και η επίτευξη μέγιστης διαλειτουργικότητας στα πλαίσια του ΟΠΣ.
• Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων για την επίτευξη μέγιστης ψηφιοποίησης των δεδομένων και την αποτελεσματική επικοινωνία με άλλους φορείς διαμέσου του Διαδικτύου.
• Η επιτυχής εκπαίδευση των χρηστών και ιδιαίτερα των διαχειριστών του συστήματος, των οποίων ο ρόλος θα είναι καθοριστικός για τη μελλοντική επιτυχή λειτουργία του συστήματος.

banner_epikoinonia_gr

       Βρείτε μας στα Social Media